Seite

Bd. 1: Stichwörter auf Seite 486

AkeirokomesAkeirokomes siehe Aceirocomes

AkenAken siehe Aach

Aken (Joannes von)

AkermanAkerman siehe Bialogrod

Akersondt

Akertewe

Akhgi

Akiba

Akil oder Achil

Akingis

AkkubhAkkubh siehe Accub

Akle

Akley, Akeley

Ako

AkonitonAkoniton siehe Aconitum

AkonthabelAkonthabel siehe Acanthabolos

AkorosAkoros siehe Acorus

Akrabbim

Akribedikaioi

Akribodikaion

AkroczimAkroczim siehe Zacrozim

AkrodryaAkrodrya siehe Acrodrya

Akrotate

AksaAksa siehe Acsa

AksteedeAksteede siehe Acsteda

AktiAkti siehe Sambucus vulgaris

Akub, aus dem Stamm Juda

Akub, ein Levit

Bd. 01, Seite 0486.

V. 2.9

Bd. 1: Stichwörter auf Seite 486

AkeirokomesAkeirokomes siehe Aceirocomes

AkenAken siehe Aach

Aken (Joannes von)

AkermanAkerman siehe Bialogrod

Akersondt

Akertewe

Akhgi

Akiba

Akil oder Achil

Akingis

AkkubhAkkubh siehe Accub

Akle

Akley, Akeley

Ako

AkonitonAkoniton siehe Aconitum

AkonthabelAkonthabel siehe Acanthabolos

AkorosAkoros siehe Acorus

Akrabbim

Akribedikaioi

Akribodikaion

AkroczimAkroczim siehe Zacrozim

AkrodryaAkrodrya siehe Acrodrya

Akrotate

AksaAksa siehe Acsa

AksteedeAksteede siehe Acsteda

AktiAkti siehe Sambucus vulgaris

Akub, aus dem Stamm Juda

Akub, ein Levit

Ein Projekt von

zur Homepage der BSB

zur Homepage der HAB

Gefördert durch

DFG